Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda

Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ospedale ortopedico Valdoltra
Jadranska cesta 31, 6230 Ankaran (osebna izkaznica)
(v nadaljevanju: zavod)

Odgovorna oseba

Direktor zavoda: Radoslav Marčan, dr. med., spec.ortoped

Datum prve objave kataloga

1. 2. 2005

Datum zadnje spremembe

5. 12. 2023

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen

http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/katalog-informacij-javnega-znacaja-0

Druge oblike kataloga

Poleg elektronske različice, ki jo najdete na zgornjem spletnem naslovu, je na sedežu Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska cesta 31, v Ankaranu, v tajništvu direktorja zavoda (upravna stavba) dostopna tudi različica v fizični obliki.

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

Kratek opis delovnega področja zavoda

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni tako, da zdravi obolenja in poškodbe lokomotornega aparata,  s posebno usmeritvijo v artroplastiko, obolenja in deformacijo hrbtenice, endoskopijo, športni travmatizem, kostno-sklepno tuberkulozo in ortopedsko septiko, za območje Republike Slovenije.

Direktor zavoda je Radoslav Marčan, dr. med., spec.ortoped

Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, zato je direktor zavoda tudi strokovni vodja.

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji  zavoda

 

Organigram

 

Notranje organizacijske enote

Strokovno-medicinsko področje

 • Medicinska dejavnost endoprotetike sklepov
  Predstojnik: doc. dr. Simon Kovač, dr. med., spec. ortoped
 • Medicinska dejavnost kostne okužbe
  Predstojnik: doc. dr. Rihard Trebše, dr. med., spec. ortoped
 • Medicinska dejavnost ortopedije stopala in gležnja
  Predstojnik: Jurij Štalc, dr. med., spec. ortopedske kirurgije
 • Medicinska dejavnost endoskopske in športne ortopedije
  Predstojnik: Benjamin Marjanovič, dr. med., spec. ortopedske kirurgije
 • Medicinska dejavnost hrbtenične in otroške ortopedije
  Predstojnik: dr. Nikša Hero, dr. med., spec. ortoped
 • Anesteziološka  dejavnost
  Predstojnica: Nataša Fonda, dr. med., spec. anesteziolog
 • Slikovna diagnostika
  Predstojnica: Ada Mandic, dr. med., spec. radiolog
 • Operacijska služba
  Vodja: dr. Klemen Ravnihar, dr. med., spec. ortopedske kirurgije
 • Ambulantna služba
  Vodja: Ervin Skomina, dr. med., spec. ortoped
 • Fizioterapija
  Vodja: po pooblastilu Marina Rojc, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske  medicine
 • Lekarna
  Vodja: po pooblastilu Anja Žilić, mag. farm.
 • Laboratorij
  Vodja: Dunja Terčič, univ. dipl. inž. kem., spec. med. biokem.

 

Zdravstvena nega

 • Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege:
  Matjaž Prelc, mag. zdr. nege

 

Znanstveno - raziskovalno in pedagoško področje

 • Pomočnik direktorja za znanstveno raziskovalno in pedagoško področje:
  Po pooblastilu: prof. dr. Andrej Cőr, dr. med., spec. patolog

 

Nemedicinsko (poslovno - upravno) področje

 • Pomočnik direktorja za poslovno upravno področje
  Vado Keranović, univ. dipl. ekon.

 

 • Finančno-računovodski sektor
  Vodja: Metka Brnetič Primc, mag. posl. ved.
 • Splošno kadrovski sektor
  Vodja: Suzana Kavčič Grižon, univ. dipl. prav.
 • Sektor za ekonomiko poslovanja
  Vodja: Metka Strgar, univ. dipl. ekon.
 • Nabavni sektor
  Vodja: Nataša Zerbo, dipl. ekon., spec. (UN)
 • Sektor za organizacijo in informatiko
  Vodja: Branko Veladžič, mag. posl. ved
 • Tehnično-vzdrževalni sektor
  Vodja: Damjan Pečar, univ. dipl. inž. stroj.
 • Sektor bolniške prehrane
  Vodja: Lilijana Vouk Grbac, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

 

Področje kakovosti

 • Pomočnica direktorja za področje kakovosti:
  po pooblastilu: Lilijana Vouk Grbac, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

 

2.b Pristojna oseba (uradna oseba po ZDIJZ)

 

Direktor zavoda
Radoslav Marčan, dr. med., spec.ortoped
elektronska pošta: valdoltra@ob-valdoltra.si
telefon: 05 6696 237
telefaks: 05 6527 180

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

 

 

Register predpisov Republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS

Področna zakonodaja: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala področje/kazalo 10 4 0 0.html

Veljavni predpisi – spletna stran Ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/si/zakondaja in dokumenti/veljavni predpisi

 

Predpisi EU

Register predpisov EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

Področna evropska zakonodaja: http://eur-lex.europa.eu/sl/legis/latest/chap1530.htm

 

2.d  Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize iz delovnega področja zavoda po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
 • Statut javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
 • Strateški razvojni načrt Ortopedske bolnišnice Valdoltra
 • Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – sklenjena z Zavodom za zdravstveno  zavarovanje Slovenije
 • Program dela in finančni načrt Ortopedske bolnišnice Valdoltra

 

Poročila o delu in druga poročila

 • Letno poročilo Ortopedske bolnišnice Valdoltra za preteklo leto
 • Kazalniki kakovosti
 • Potrdilo AACI o akreditaciji
 • Poročilo o čakalnih dobah
 • Letna poročila za Register artroplastike Valdoltra
 • Letna poročila za Register endoprotetike Slovenije

 

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

 • postopek na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), v katerih odloča  zavod
 • postopek na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), v katerih odloča zavod
 • postopek na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), v katerih odloča zavod

 

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

 

Zavod ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne.

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

 

Bolnišnični informacijski sistem

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov Bolnišnični informacijski sistem
3. področje zdravje
4. opis vsebine administrativno spremljanje bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje organizacije
5. pravne podlage ZZPPZ, ZPacP
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) zdravstvo, zdravstveni podatki, hospitalizacija, zdravniški pregled, zdravniška diagnoza, bolezen, poškodba, terapija, zdravstvena nega, bolnišnični stroški, izstavljanje računov
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo, osebni podatki pacientov niso javno dostopni
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 18. 3. 1996
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov) vodja sektorja za ekonomiko poslovanja Metka Strgar, univ. dipl. ekon.

 

Lekarniški informacijski sistem

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov Lekarniški informacijski sistem
3. področje zdravje
4. opis vsebine izvajanje storitev v okviru lekarniške dejavnosti, materialno knjigovodstvo za zdravila, medicinske pripomočke in material za nego bolnika v okviru lekarniške dejavnosti
5. pravne podlage ZZPPZ
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) zdravstvo, lekarna, skladiščenje
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 28. 12. 1996
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov) vodja lekarne, Nataša Faganeli, mag. farm., spec. klin. farm.

 

Radiološki informacijski sistem

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov Radiološki informacijski sistem
3. področje zdravje
4. opis vsebine evidenca izvedenih radioloških preiskav, izvidi pacientov, diagnostične slike
5. pravne podlage ZZPPZ
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) zdravstvo, zdravstveni podatki, radiodiagnostične preiskave, ultrazvok
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 30. 11. 2012
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza, DICOM
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov)

predstojnica slikovne diagnostike, Ada Mandic dr. med., spec. radiolog

 

Laboratorijski informacijski sistem

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov

Laboratorijski informacijski sistem

3. področje zdravje
4. opis vsebine izmenjava podatkov med uporabniki in izvajalci storitev, sledljivost podatkov in poti vzorcev (preiskovanec, vzorec, analiza, potrjevanje in prenos rezultatov, naročnik, plačnik, arhiviranje, komentarji) ter sledljivost delovnega procesa (operaterji, časovni pregled izvajanja preiskav, podrobnosti v zvezi z vzorci), spremembe in ugotavljanje napak
5. pravne podlage ZZPPZ
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) zdravstvo, zdravstveni podatki
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 27. 11. 2009
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov) vodja laboratorija, Dunja Terčič, univ. dipl. inž. kem., spec. med. biokem.

 

Računovodski sistem

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov Računovodski sistem
3. področje zdravje
4. opis vsebine materialno in finančno poslovanje zavoda ter obračun plač in drugih stroškov dela
5. pravne podlage ZEPDSV, ZR
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) računovodstvo, plačilo za delo
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo, osebni podatki zaposlenih niso javno dostopni
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 2021
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov) vodja finančno-računovodskega sektorja, Metka Brnetič Primc, mag. posl. ved.

 

Obračun plač, stroškov dela in drugih plačil v zvezi z delom

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov Obračun plač, stroškov dela in drugih plačil v zvezi z delom (vključuje modul PIS)
3. področje zdravje
4. opis vsebine obračun plač in drugih stroškov dela in plačil v zvezi z delom, obračun podjemnih, avtorskih in drugih pogodb civilnega prava, obračun sejnin 
5. pravne podlage ZEPDSV, GDPR
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) plačilo za delo, dodatki in povračila stroškov, dodatno nagrajevanje
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo, osebni podatki zaposlenih niso javno dostopni
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 2019
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov) vodja finančno računovodskega sektorja, Metka Brnetič Primc, mag. posl. ved.

 

Kadrovska evidenca

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov

Kadrovska evidenca (vključuje module: KIS, RIS) 

3. področje zdravje
4. opis vsebine zaposleni, osebni podatki zaposlenih in zunanjih izvajalcev (po podjemni in avtorski pogodbi oz. drugih civilnih pogodbah), pogodba o zaposlitvi, delovno mesto, opis delovnega mesta, napredovanja, ocenjevanje zaposlenih, prenehanje delovnega razmerja, varnost pri delu, odsotnost
5. pravne podlage ZEPDSV, GDPR
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) kadrovske zadeve, delovno pravo in delovna razmerja
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki niso javno dostopni
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 2009
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov)

vodja splošno kadrovskega sektorja Suzana Kavčič Grižon, univ. dipl. prav.

 

Register artroplastike Ortopedske bolnišnice Valdoltra

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov

Register artroplastike Ortopedske bolnišnice Valdoltra

3. področje zdravje
4. opis vsebine podatki o vgrajenih delih endoproteze, podatki o operaciji, predhodne operacije na obravnavanem sklepu, podatki o izvajalcu, podatki o pacientu
5. pravne podlage ZVOP-2, GDPR
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) zdravstvo, zdravstveni podatki, zdravstvena statistika
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 1. 1. 2002
14. pogostnost osveževanja podatkov letno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza, csv
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov)

vodja RES in ostalih registrov OBV, dr. Vesna Levašič, dr. med.

 

Register endoprotetike Slovenije

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov

Register endoprotetike Slovenije (RES)

3. področje zdravje
4. opis vsebine osnovni podatki o pacientu, ki jim je bila vstavljena ali odstranjena endoproteza ali njen del kolčnega ali kolenskega sklepa, podatki o vgrajenih delih endoproteze, podatki o operaciji, predhodne operacije na obravnavanem sklepu, operativni pristop, pri reviziji obseg revizije, pri odstranitvi prej vstavljene endoproteze (ali njenega dela), podatki o prejšnji operaciji, podatki o izvajalcih zdravstvene dejavnosti
5. pravne podlage ZVOP-2, ZZPPZ, GDPR
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) zdravstvo, zdravstveni podatki, zdravstvena statistika
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 1. 1. 2019
14. pogostnost osveževanja podatkov 1 × mesečno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza, csv
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov)

vodja RES in drugih registrov v OBV, dr. Vesna Levašič, dr. med.

 

Čakalne vrste

1. naziv institucije Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2. naziv zbirke podatkov

Čakalne vrste

3. področje zdravje
4. opis vsebine evidenca pacientov, čakajočih na zdravstveno storitev
5. pravne podlage ZPacP,  ZZPPZ
6. ključne besede (deskriptorij EUROVOC) zdravstvo, zdravstveni podatki
7. območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Republika Slovenija
8. dostopnost podatkov podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo
9. posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo pogoji niso znani
10. pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve
11. internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov zbirka ni dostopna preko spleta
12. internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) zbirka ni dostopna preko spleta
13. datum nastanka 2001
14. pogostnost osveževanja podatkov stalno
15. oblika zapisa relacijska podatkovna baza
16. jezik zapisa slovenščina
17. povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ni povezave
18. odgovorna oseba (skrbnik zbirke podatkov)

vodja sektorja za ekonomiko poslovanja, Metka Strgar, univ. dipl. ekon.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja v zavodu

 

Neposredni dostop

Osebno v prostorih zavoda

Določene informacije javnega značaja so vam na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od uslužbencev zavoda. Tovrstne informacije so na voljo na oglasni deski zavoda, in v posameznih brošurah.

Po elektronski poti

Dostop do nekaterih informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnih straneh zavoda: http://www.ob-valdoltra.si/

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije javnega značaja, ki niso neposredno dostopne v prostorih zavoda ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo. Zahtevo lahko vložite osebno  v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Zavod prosilcu ne posreduje informacije, ki je dostopna v prosto dostopnih javnih evidencah ali je na drug način že enostavno javno dostopna (npr. objava v uradnem glasilu, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu).

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili dostop do informacije javnega značaja, tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis oziroma vam omogočili ponovno uporabo.

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo lahko zavrnemo, če se zahteva nanaša na podatke, ki so kot izjema določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. V teh primerih lahko zavod prosilcu skladno z določbami zakona omogoči delni dostop oziroma delno ponovno uporabo.

Osebno v prostorih zavoda

Dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo  lahko zahtevate osebno v prostorih Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska cesta 31, v Ankaranu pri osebah pooblaščenih za dostop do informacijah javnega značaja, ustno ali pisno na zapisnik.

Neformalna zahteva (ustna zahteva)

Za dostop do informacij javnega značaja ali za ponovno uporabo se lahko zglasite v tajništvu direktorja v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro) v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska cesta 31, v Ankaranu.

Zahteva neposredno na zapisnik

Zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja lahko vložite ustno na zapisnik v zavodu. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja oziroma za ponovno uporabo. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro) v tajništvu direktorja.

Pisna zahteva

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali za ponovno uporabo lahko pošljete po pošti na naslov Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, s pripisom »zahteva za dostop do informacij javnega značaja« oziroma »zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja« ali oddate osebno na zavodu med uradnimi urami (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro).

Po telefonu (neformalna zahteva)

Podobno kot pri osebni ustni zahtevi lahko zahtevate informacijo javnega značaja ali ponovno uporabo tudi preko telefona v tajništvu direktorja (tel. št. 05/ 6696-237) med uradnimi urami (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro). Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali za ponovno uporabo lahko podate tudi po elektronski poti na elektronki naslov valdoltra@ob-valdoltra.si.

Delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJ) vam bomo vseeno poskusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta na način, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacijo zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Vse to bomo storili le v primeru, če s tem ne bomo ogrozili zaupnosti dokumenta.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Po svojih najboljših močeh bomo zagotovili informacije v obliki in na način, ki bo primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Po potrebi bomo vsebine prilagodili slepim in slabovidnim.

 

4. Stroškovnik

 

Za posredovanje informacij javnega značaja v obliki prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa se lahko zavod zaračuna materialne stroške posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

 

5. Cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

Za ponovno uporabo informacij javnega značaja se zaračunajo stroški skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22).

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

 

Seznam  najpogosteje zahtevanih informacij

 • Čakalne dobe
 • Vpogled v dokumentacijo ponudnikov pri  razpisih v postopkih javnega naročanja
 • Cenik zdravstvenih storitev za samoplačnike

 

 

Odgovorna oseba
Direktor
Radoslav Marčan, dr. med.
spec. ortoped

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

Zdravje je vredno več kakor največje bogastvo.

Aktualno

20.3.2024
Vivina akcija Moj zdravnik ima že dolgo zgodovino. Letos namreč z vašo pomočjo že 28. po vrsti iščemo zdravnice in zdravnike, ki kakorkoli pozitivno izstopajo iz povprečja in so drugačni od kolegov. Ne le zaradi svoje strokovnosti in odprtosti,...

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Telefonska številka

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Fax številka

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija

valdoltra@ob-valdoltra.si

E-poštni naslov